Ta kontroll över dina fastigheter - Smart drift & förvaltning i molnet

 

Ta kontroll över dina fastigheter - Smart drift & förvaltning i molnet

 

Meliox Connect – Uppkopplade & smarta system ger kontroll, säkerhet och effektivitet

 

Meliox Connect – Gamla fastigheter blir uppkopplade & smarta

Fastighetsövervakning & kontroll

Vi övervakar fastighetens status för att förebygga skador och problem.

Läs mer »

Smart service & förvaltning

Vi kopplar upp fastighetens tekniska system för att effektivisera service och förvaltning.

Läs mer »

Energieffektivisering
I

Vi implementerar lösningar där insamling och analys av data driver effektivisering av energi- och vattenanvändning.

Läs mer »

Ekonomi

Effektivare förvaltning, service & UH
Kontroll av fastighetsstatus och trend
Prediktivt underhåll
Benchmarka fastigheter
Energieffektivisering

Säkerhet & kontroll

Fastighet – genom övervakning & prediktion
Finansiell – genom kontroll, riskminimering & effektivisering
Digital – genom moderna system

Hållbarhet

Förebygga fastighetsskador
Lastbalansering mot energibolag
Optimera miljö/komfort
Minimerade körningar – CO2
Dimensionering tekniska system

Meliox Connect

Meliox Connect, är en modern molnbaserad plattform för datainsamling, analys och optimering av tekniska system i fastigheter. Meliox Connect ger kontroll över alla tekniska system i din fastighet oberoende av teknik och fabrikat. Du når alla dina fastigheter och system från en lösning!

Effektivare teknisk service & förvaltning

Meliox Connect gör det möjligt att förvalta 15-30 % fler fastigheter med befintlig servicepersonal genom att Connect är en självlärande molnbaserad tjänst (SaaS – Software as a Service) som mäter och visualiserar data från tekniska system, och därifrån optimerar behovet av service och underhåll. Traditionell rondering med planlagda fysiska inspektioner och service i fastigheten behöver inte utföras i långt samma utsträckning. Skulle problem uppstå upptäcks det snabbt och kan därmed åtgärdas utan längre stillestånd och kostnad.

Förebyggande av fastighetsskador


Med Meliox Connect kan du övervaka alla tekniska system och larma ansvarig tekniker när ett värde överstiger målvärdet. Tex kan vattenflöden övervakas med hög noggrannhet för att detektera läckage i din fastighet. Det gör att systemet slår larm innan kostsamma vattenskador uppkommer. Ofta något som normalt upptäcks först när det är för sent.

Energi- och komfortoptimering

Meliox Connect aggregerar alla typer av mätardata, -el, värme, gas, luft och vatten.

Tröskelövervakning, larmhantering, visualisering och analys av energiprestanda samt automatisk optimering av systemen för minskad energiförbrukning.

Värdeskapande i 5 steg

Integrera mot fastighetens system, DUC:ar och sensorer –
värme, ventilation, vatten, el,
temp, fukt, närvaro mm.
Aggregera data i molnet.

Strukturera data, visualisera, tolka och förstå nuläge.
Åtgärda uppenbara problem.

Få kontroll på hela fastighetsbeståndet
och larma vid avvikelser och upptäckta problem.

Gör djupare analys av data och trender. Jämför fastigheter och förbättra.

Självlärande system med AI
och ML där problem förutses
och system optimeras autonomt.

Digital tvilling ger insikt och kontroll

En digital tvilling är en digital 3D-modell av din fastighet eller del av den – tex. en undercentral – där man ”kopplar ihop” 3D-modellen och fastigheten genom insamlad data från sensorer och system.

Meliox Connect innehåller en digital tvilling som knyter ihop den digitala 3D-modellen och fastigheten genom den data den levererar från tex fjärrvärme, ventilation eller kyla.

Det gör vi genom att 3D-scanna fastigheten och sedan koppla ihop den med vår IoT-plattform.

Vinsterna är flera – full dokumentation av dina fastigheter, serviceåtgärder kan ledas från distans, enkel felidentifiering och larmhantering, förberedd tekniker vid servicetillfälle, utbildning av personal och entreprenörer mm.

Det ger en instinktiv och snabb överblick över din fastighet och dess status.

AI och Machine Learning

Meliox Connect använder AI och Machine Learning både för energioptimering och fastighetsövervakning. Exempelvis identifiering av driftstörningar och optimering av styrsystem där inställningar av flöde, temperatur och tryck kan vara svåra att hantera manuellt p.g.a. variationer mellan byggnader.

Med hjälp av AI kan individuella gränsvärden sättas automatiskt till en specifik fastighet och samtidigt skapa förutsättningar till träffsäker avvikelsehantering, förebygga kostnader för skador på utrustning samt minskade kostnader och miljöpåverkan avseende energiförbrukning.

Om man använder AI på rätt sätt finns stora möjligheter till vinster inom flera områden – tricket är att låta avancerade algoritmer arbeta i bakgrunden – och göra applikationen kraftfull, men enkel, för användare och beslutsfattare.

Läs mer om AI i fastigheter här.

Meliox Connect

Vi erbjuder en helt moln-baserad lösning för att samla in, aggregera, analysera och presentera data från fastigheter. Vi kan styra och optimera fastigheter baserat på avancerade algoritmer (AI). Vår plattform, Meliox Connect, anpassas till de behov och krav som kunden har, eller erbjuds som en konfigurerbar standardlösning för snabb utrullning och användning.

Meliox Connect är en SaaS-lösning (Software as a Service) vilket bl.a. innebär; tillgång till lösningen via webbläsare, den är sömlöst skalbar i antal system och fastigheter, har tillgång till obegränsad datakraft & har hög driftsäkerhet/SLA.

Vi leder arbetet med att definiera kraven, anpassa den digitala lösningen och implementera den i organisationen. Det innebär både att det tekniska lösning fungerar som den skall och att de affärsmässiga resultaten realiseras så kundens strategier och mål uppnås.

Plattform

Vi integrerar mot befintliga DUC:ar, system och sensorer och analyserar stora mängder data automatisk för att ge kontroll över fastigheter, effektivisera service, förvaltning och energiförbrukning. Vid behov installerar vi även extra trådlösa sensorer i fastigheten, tex. temp- och fuktsensorer i lägenheter, för ytterligare möjlighet att effektivisera drift, service & förvaltning.

Vi prioriterar säkerhet högt, därför är all kommunikation krypterad, både data i vila och i rörelse.

Meliox plattform innehåller bland annat funktioner:

 1. Dataövervakning och historik
 2. Larmhantering och SMS-notifiering
 3. Analys & optimering genom AI & Machine Learning
 4. Rapportfunktionalitet
 5. Digital tvilling
 6. Dokumenthantering (instruktioner, driftkort etc)
 7. Energieffektivisering och kostnadskontroll
  .
  .

Modulär arkitektur

Meliox plattform är modulär och enkel för små och medelstora företag samtidigt som den är utvecklad för att hantera “Big Data”. Den är helt molnbaserad och kan implementeras efter kundens önskemål, tex. i Microsoft Azure eller Amazon Web Service.

Några av användningsfallen för effektivisering och kontroll med Meliox plattform som bas är:

Datainsamling i realtid – samlar in och lagrar data från kritiska tillgångar / källor och sensorer på distans
Övervakning och larmhantering – övervakning av tröskelvärden för proaktiva åtgärder och detektering av onormal användning
Externa informationskällor / system – import och export av data
Dataanalys – användningsmönster, benchmarking, trendanalys, insikter
Visualisering – för medvetenhet, kunskap, beslut och ytterligare tjänster
Prediktering – förutse förlopp genom Machine Learning

Varför Meliox

 • Effektivare service och förvaltning
 • Kontroll på fastigheter och system
 • Optimerad drift
 • Effektivare underhåll
 • Förbättrad miljö för boende/hyresgäst
 • Ökad utnyttjandegrad av tillgångar och resurser
 • Nå hela fastighetsbeståndet från en punkt

Vi har mer än 20 års erfarenhet av fastighet, energi, industri och mjukvarubranschen.

Vi har också lång erfarenhet av att leverera IoT-lösningar som ger resultat i praktiken, faktiskt redan när det kallades telematik och M2M-lösningar 🙂

Det är denna kombination vi är övertygade kan ge nytta till våra kunder.

Vi tycker också att resultatet skall märkas inte enbart i ekonomiska termer, vi vill att det vi gör bidrar till en bättre värld. Kan vi bidra till minskad energiåtgång, effektivare transporter, mer hållbara system och en säkrare tillvaro, då har vi förhoppningsvis bidragit till en bättre värld.

Men – vi kan inte allt, vi lär oss fortfarande nya, spännande saker hela tiden. Och det vi lär oss delar vi mer än gärna med oss av!

Om Meliox

Sedan november 2021 är Investment AB Latour delägare i Meliox genom dotterbolaget Bemsiq AB. Det ger en fantastisk styrka till oss att växa genom Bemsiqs kompetens, marknadsnätverk och kapital. Inom Bemsiq, med tillhörande portföljbolag, finns ett tydligt fokus på tillväxt inom “building automation”, där vi ser att vi kan bidra positivt med vårt erbjudande. Läs mer här.

Meliox startades 2019 av Daniel Lind och Mattias Netz – båda med mer än 20 års erfarenhet från svenska och internationella industri-, fastighets- och mjukvaruföretag.

En stark tro på att kombinationen av kunskap och erfarenhet inom fastighetsbranschen och effektiva IT-verktyg, kan bidra stort till ökade konkurrenskraft i en ny digital värld.

Ofta finns IT-lösningarna men alltför sällan är de anpassade efter den verklighet som branschen idag befinner sig i. Vi brinner för att förenkla för våra kunder – att lösningarna är avancerade är en sak – men de skall vara enkla att förstå och använda och resultaten skall vara tydliga.

Vi är verksamma inom fastighetssektorn med fokus på effektivisering av förvaltning, drift, service & installation. En sektor som har höga krav på specialanpassade lösningar, specifikt för sina förutsättningar och villkor.

Vi finns idag på Lindholmen Science Park i Göteborg och Blue Science Park i Karlskrona – två av Sveriges mest spännande innovationskluster.

Vill du veta mer om vad vi gör? Kontakta oss!

Kundcase

Våra samarbetspartners

Kontakta oss

Besöksadress

Göteborg
Lindholmspiren 7
417 56 Göteborg

Karlskrona
Campus Gräsvik 2
371 75 Karlskrona

Postadress

Meliox AB
Älgstigen 17a
43350 Öjersjö